ارسال های کاربران انجمن

سلکتور جدید Pes 17

سلکتور جدید و کارآمد دارای بخش های مختلف برای Pes 17

PES2017 Selector AIO Dark Edition v5.0 by MjTs-140914

آموزش نصب افزونه در Pes 2017

دارای   :

+Generator
+Trophy Selector
+Manager Kits
+Intro
+Crowd Disabler Support Version 1.04
+Replay Logo Tools Support Version 1.04
Old features of version 3.0 is available in version 4.0 / 5.0

.SweetFX
.Scoreboard
.Pitch Mod
.Referee Kits
.Graphics Menu
.Startscreen
.Sponsor Room
.Corner Flags
.Game-Play Patch
.Game Mode
.Replay Logo Tools
.Crowd Disabler
.Settings Enforce Quality